Política de privadesa

RESPONSABLE

De conformitat amb el que s’estableix pel Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un tractament titularitat de CAULES ARGUIMBAU, S.L., amb domicili social en la C/REPUBLICA L’Argentina, 84 07760 CIUTADELLA,NIF B07617244, Inscrita en el Registre Mercantil de Maó, fulla IM1405, Tom 1207, Foli 220, Inscripció 1a , és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.

E-mail info@cafebalear.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix CAULES ARGUIMBAU SL.

S’informa que les dades poden ser utilitzats per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a activitats i serveis de la nostra empresa o grup empresarial que puguin ser del seu interès. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta mena de comunicacions, enviant un correu electrònic a l’adreça info@cafebalear.com i indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Asi mateix,podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I o document acreditatiu equivalent a la següent adreça: C/ REPUBLICA L’Argentina, 84-07760 CIUTADELLA o enviant-ho per correu electrònic a info@cafebalear.com indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

CAULES ARGUIMBAU SL està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa els usuaris d’allorens.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que CAULES ARGUIMBAU SL, ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments..

DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d’accés, es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legitimo acreditat. En exercitar aquest dret, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– Enviar un correu electrònic a: info@cafebalear.com

– Comunicació per escrit dirigida a: CAULES ARGUIMBAU SL, C/ REPUBLICA L’Argentina, 84-07760 CIUTADELLA.

CAULES ARGUIMBAU SL, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fora en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

CAULES ARGUIMBAU SL, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- EI dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant si les dades es tracten lícitament per interès legitimo o consentiment relatiu a fins publicitaris.

D.- EI dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornats al titular de les dades, o en el seu cas a un tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d’oposició, es limiti el tractament de les dades.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: “PERSONES INFORMADES I DADES PROTEGIDES”

CAULES ARGUIMBAU SL, (d’ara endavant, el responsable del tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, garantint la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

La Política de Protecció de Dades de CAULES ARGUIMBAU SL, descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta Política, i és capaç de demostrar-lo davant les autoritats de control competents. En tal sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

 • Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del propi tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la *seudonimización, concebudes per a aplicar de manera efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.
 • Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessaris per a cadascun dels fins específics del tractament.
 • Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.
  Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals seran tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.
 • Limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
  Minimització de dades: les dades personals seran adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Exactitud: les dades personals seran exactes i, si fos necessari, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.
 • Limitació del termini de conservació: les dades personals seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.
 • Integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.
 • Informació i formació: una de les claus per a garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que es faciliti al personal involucrat en el tractament d’aquests. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà convenientment format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

La Política de Protecció de Dades de CAULES ARGUIMBAU SL, és comunicada a tot el personal del responsable del tractament i posada a la disposició de totes les parts interessades.

En la seva conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra a tot el personal del responsable del tractament, que ha de conèixer-la i assumir-la, considerant-la com a pròpia, sent cada membre responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el seu compliment.

CANVI DE NORMATIVA

CAULES ARGUIMBAU SL, es reserva el dret de modificar la present política a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària en la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat conformement als termes de la present política. Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-ho dirigint la seva comunicació a: info@cafebalear.com